/ март 21, 2020/ Институции, Новини, Статии/ 0 comments

10 февруари 2020 г., от Италианската коалиция за граждански свободи и права

Италиански експертен доклад за насилието, основано на пола

GREVIO – нов орган, наддържавен, надинституционален, съставен от 10-15 членове, който следи за изпълнението на Конвенцията, т.нар.морална полиция, чийто членове, там където ИК е приета, имат имунитет по-голям от имунитетите на президента и на депутатите.  (бел. ред.)

Миналия януари GREVIO публикува първия си доклад за прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна като „Истанбулската конвенция“ в Италия.

През януари, Групата на експертите по борба срещу насилието над жени и домашното насилие (GREVIO) публикува доклад за това как Италия се бори с насилието над жената. Докладът прави оценка на законодателните и други мерки, които Италия използва за изпълнение на разпоредбите на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция).

GREVIO, независимият орган, упълномощен от Истанбулската конвенция, следи как подписващите страни прилагат инструмента. Ако е необходимо да се предприемат действия за предотвратяване на сериозен, масов или постоянен модел на каквито и да е действия на насилие, обхванати от конвенцията, GREVIO има правомощието да започне специална процедура за разследване. Той може също така да приеме, когато е подходящо, общи препоръки по теми и концепции на Истанбулската конвенция.

GREVIO идентифицира редица области в доклада си за Италия, които се нуждаят от по-нататъшно развитие и области, които все още не трябва да бъдат засегнати чрез намеса или законодателство. Освен това правят предложения за решения, които италианските власти и съответните заинтересовани страни могат да приемат, докато страната напредва в стремежа си към среда, свободна от насилие над жени и домашно насилие.

Правата на жените в Италия

Италия ратифицира Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW) през 1985 г. Оттогава страната се стреми към равенство между половете на законодателната и неправителствената сцена.

Макар че в днешно време има повече начини за докладване на случаи на насилие, основано на пола, и жените са овластени да говорят за своя опит сега много повече, отколкото в миналото, домашното насилие и насилието над жени остават проблем в страната. И така, как Италия се занимава с този проблем?

Основните констатации на доклада

Докладът на GREVIO хвърля светлина върху усилията на Италия за прилагане на Истанбулската конвенция чрез законодателни реформи, които създадоха обширни набори от правила и механизми, предназначени да насърчат властите да вложат парите си там, където е необходимо, и да спрат насилието, основано на пола.

Няколко законодателни реформи, включително последният Закон № 69 от 19 юли 2019 г. (известен като Червения кодекс), доведоха до разработването на солидна законодателна рамка в съответствие с изискванията на Конвенцията за гражданските и наказателно правните средства за защита на жертвите на насилие. Докладът, обаче открива редица законодателни пропуски като тези, причинени от липсата на ефективни граждански средства срещу всеки държавен орган, който не е изпълнил задължението си да предприеме необходимите превантивни или защитни мерки в рамките на своите правомощия.

Властите на Италия се оказаха голяма сила в борбата срещу насилието над жени и домашното насилие с проактивно реформираното законодателство за преследване, например, което изисква съответните органи да повишат осведомеността за опасностите от такова поведение и да осигурят подходяща защита на жертвите.

Въпреки това, начинът, по който съдиите тълкуват законодателството, изглежда се различава за всеки отделен случай. Може да се заключи, че подобни отговори от съдилищата и от общността възпират жертвите на домашно насилие да не се появят. Въпреки че има смекчаващи фактори от страна на обвиняемия, възстановителното правосъдие е жизненоважно за защитата на жертвата, но и за възпиране на такова поведение.

В началото на доклада GREVIO споменава постоянното преосмисляне и реформиране на политиките за равенство между половете в рамките на политиките на семейството и майчинството, което доведе до известна съпротива срещу причината за равенството между половете. GREVIO споделя загрижеността си от факта, че на пръв поглед се дава приоритет на защитата на семейството, а не на премахването на дискриминацията срещу жените. Докладът признава, че тази тенденция не обхваща много жени, а също така „не отговаря на необходимостта от постигане на структурни промени, необходими за постигане на устойчиви подобрения на правата на жените и равенството между половете“.

Ролята на гражданското общество

В Италия има голямо движение на гражданското общество за равенство между половете. GREVIO признава основната роля на неправителствените организации в прилагането на политиката и застъпничеството за домашното насилие и насилието над жени, свързани с проблемите. НПО и в двете страни управляват центрове и приюти за жертви на домашно насилие. И в двете страни са НПО са изправени пред сходни предизвикателства, по-специално при сътрудничество с правителството. В своя доклад GREVIO предлага укрепване на местните и национални институции за консултации и сътрудничество между държавата и НПО.

Липса на информираност

Член 15 от Истанбулската конвенция уточнява значението на обучаващите органи, които се занимават със случаи на домашно насилие и насилие над жени. Въпреки това и въпреки предложенията на GREVIO за подобряване на съществуващата система за обучение, италианските програми за обучение за здравния сектор, съдебния сектор, правоприлагащите органи, професионалисти, издаващи местожителство за жени чужденки, жертви на домашно насилие, адвокати и социални работници, са недостатъчни.

Борбата срещу насилието, основано на пола, продължава

Борбата срещу домашното насилие и насилието над жени е международна и има някои предизвикателства, които могат да се споделят колективно. Въпреки това повечето политики и интервенции са специфични за отделните страни за увеличаване на стабилните резултати. Освен всичко друго, GREVIO препоръчва Италия да гарантира, че политиките и мерките в еднаква степен са насочени към превенцията, защитата, разследването и наказанията и да предприемат допълнителни мерки, за да гарантират, че политиките се борят с насилието над жени по всеобхватен и интегриран начин и се прилагат и контролират чрез ефективна съвместна координация между националните, регионалните и местните власти.

Източник: https://www.liberties.eu/en/news/council-europe-group-experts-reports-gender-based-violence-italy/18736?fbclid=IwAR0YT-dmgc9aUUChDqHJRcHYan7keJpbXaAXWUaUmRid6ieEaEDRG2LrWoU

Още по темата: https://daspasimdecatanabulgaria.org/the-pressure-for-the-istanbul-convention-is-still-fierce-the-battle-is-for-grevio-to-set-foot-in-bulgaria/

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Още новини на: https://daspasimdecatanabulgaria.org/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Share this Post

Leave a Comment