/ октомври 10, 2019/ Сдружение "РОД"/ 0 comments

 Закон за отмяна на Закона за социалните услуги (Обн. ДВ. бр.24 от 22 март 2019 г.) 

§ 1. Законът за социалните услуги (Обн. ДВ. бр.24 от 22 март 2019 г.) се отменя. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

§ 2 Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” . 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.daspasimdecatanabulgaria.org%2Fwp-content%2Ffiles%2Fdocs%2FPUC%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%2597%25D0%25A1%25D0%25A3.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0vp7811sAn5JI4YBW2Ld-Ji2XQc5wQ0NhO7jnch1fqElTKkqfrYJrOQIQ&h=AT3G0qN6p7A4EA4-4-kz0jJ1lQ86eyg1mKA5nC2lUwfr9bkLuneulKtPuh5Tq0Dqg50QBHUDN5KaTwbstPxzrTU30cjSxQYw4y7Ekcc7OLs0AirLWGDwzT6BXMXG04i2kQPhrxRS

Share this Post

Leave a Comment