обн. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., в сила от 01.01.2020 г.

Коментари

1. Чрез (или заради!) ЗСУ се приеха множество изменения и допълнения в 29 (!) закона, измежду които – Закон за закрила на детето, Семейният кодекс, Закон за защита от домашното насилие, Закон за здравето, Закон за предучилищното и училищното образование и мн.други

2. Въпреки многобройните държавни и общински институции по закрила на детето (а всички знаем колко закриляно е то), законодателят предвиди да ни закрилят и частни фирми/НПО – „доставчици на социални услуги” (чл. 30 ЗСУ):

 • те могат да бъдат както  чуждестранни  лица– чл. 30 т.2 ЗСУ :„физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство”
 • така и чуждестранно финансирани (без ограничения!) – чл. 41, ал. 2 ЗСУ : „Социалните услуги и създаването на необходимата за тяхното предоставяне специализирана среда може да се финансират и от: 1. европейски структурни и инвестиционни фондове; 2. европейски и международни програми и проекти; 3. международни финансови институции; 4. физически и юридически лица; 5. други източници.”
 • нещо повече – законодателят е предвидил възможност такива чуждестранни НПО да нямат нужда дори от лиценз по българските закони и стандарти!

чл. 30, ал. 3 ЗСУ: „Лицата по чл. 30, т. 2, които съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, имат право да предоставят социални услуги по смисъла на този закон, не подлежат на лицензиране, когато извършват тези услуги еднократно или временно без установяване на територията на Република България”. Забележете дефиницията за „временно”:§ 1. т. 36. „Временно предоставяне на социални услуги“ по чл. 31, ал. 3 е предоставяне на социални услуги за срок до 6 месеца в рамките на една календарна година.)

 • Финансирането на тези частни „доставчици”/НПО става поне от три (законни) източника: 1. От държавния и общинските бюджети, 2. От такси от гражданите (които доставчика сам си определя -чл. 48(3)ЗСУ), 3. От чуждестранните им „спонсори” (чл. 41 ЗСУ).

3. На тези частни доставчици се делегират множество доскоро държавни правомощия, измежду които:

 • почти цялата дейност свързана с „приемната грижа”: набиране, оценяване, обучение, адаптиране, „наблюдение на отглеждането”, сключване на договори с приемните семейства (нов чл. 34а в Закон за закрила на детето: )
 • при спорове за родителски права тяхното становище дали сте годни за родители ще се използва пред съда: нов чл. 138а от СК: (1) Дирекция „Социално подпомагане“ представя доклади и становища в изпълнение на задължения по тази глава въз основа на становища, изготвени по нейно искане от доставчици на социални услуги
 • ще се намесват при родителски конфликти: чл. 138а (2) СК: „По искане на дирекция „Социално подпомагане“ доставчиците на социални услуги оказват подкрепа и съдействие за и при осъществяване на контакти между родителите и децата, както и между родителите – в случай на конфликт между тях.”
 • Задължителни социални услуги”: Държавните органи „насочват” родителите към социални услуги, а те са длъжни да ги ползват (чл. 138а(3) СК: „По предложение на дирекция „Социално подпомагане“ в производства по тази глава съдът с решението може да определи ползване на задължителни социални услуги от родителите, самостоятелно или заедно с детето.“
 • Мерки за „закрила на детето се предоставят като социални услуги, вкл. задължителни чл.88 (2) ЗСУ: „Родителите и лицата, които полагат грижа за деца, са длъжни да ползват определените от съда и дирекция „Социално подпомагане“ социални услуги в изпълнение на мерки за закрила на детето.”

– Чл. 74(1) ЗСУ: Дирекция „Социално подпомагане“ извършва насочване за ползване на социални услуги: 1. от деца, родители, семейства и лица, които полагат грижи за деца, в случаите, когато услугите се предоставят като мярка за закрила на детето по реда на Закона за закрила на детето”

– чл. 36д (3) ЗЗДетето: съдът насочва родителя-насилник към соц.услуги

– чл. 4 (1) т. 1 и т. 5, чл. 20 (2 ), чл. 23 т. 2 от ЗЗДетето – мерки за закрила на детето=соц.услуги

 • Представител на „доставчика” е член и на мултидисциплинарния силов екип за извеждане извън семейството на дете  само по сигнал (и анонимен) в рамките на 24 ч, само по преценка на соц.работник, без съдебно решение! (чл. 36 г (3) ЗЗДетето) (потвърждава/отменя се от съда чак след 1 месец! – чл. 27(1) ЗЗДет.)

– Чрез ЗСУ се създадоха нови чл. 36а – 36 г в ЗЗДетето за бързи процедури по отнемане на деца по сигнали (включително анонимни), като дефинициите за „дете в риск”, „насилие”, „експлоатация” и „риск от изоставяне” са изключително широки за тълкуване и зависят от субективната преценка на соц.работник (вж. §1 ЗЗДет., §1 ППЗДет., чл.4-6 Нар.МС)

 • С Постановление на МС No104/02.05.2019 г. беше изм. и доп. „Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция” („Нар.МС”). Предвиди се при всеки сигнал социален работник да изготвя социален доклад (чл.10(1)Нар.) – приложение 1 към Наредбата (3 стр.образец, препоръчвам на всеки да си направи оценка по него!!! – напр. какво имате в хладилника, дрехи, шкафове, кабели, и т.н.). Ще сме длъжни да го допуснем в дома си и да отговаряме/показваме всичко. БЕЗ СЪДЕБНА ЗАПОВЕД!)

– Нови ал. 3 чл. 11 Нар.: „В социалната работа по случай за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции може да бъде включен доставчик на социални услуги по преценка на водещия случая (т.е. соц.работник)” – без коментар…

– Нова ал. 2 чл. 17 Нар.: могат да не се предприемат мерки за реинтеграция на детето в семейството при отново широки за тълкуване обстоятелства (1. детето е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго унизително или нехуманно отношение или наказание в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; 2. поведението на родителите създава опасност за живота и здравето на детето; 3. родителите не сочат изменение на обстоятелства, довели до настаняване на детето извън семейството.), и в крайна сметка детето да се даде за осиновяване(чл. 93 (2) и (3) СК), вкл. в чужбина.

– чл. 19 (4) от Нар. се изменя: „В социалната работа по случай за реинтеграция може да бъде включен доставчик на социални услуги по преценка на водещия случая” – без коментар…

 • Задължение за предоставяне на лични данни и всякаква информация и съдействие на частните „доставчици”, дори от държавни органи!

Чл. 81(1) ЗСУ: „При изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа доставчикът на социалната услуга може да иска информация, съдействие и становища от държавни органи, общината, личния лекар на лицето, семейството и близките на лицето, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование и други институции и доставчици на социални услуги, като те са длъжни да ги предоставят в рамките на срока, определен от доставчика.”

 • „Доставчиците” обучават държавните служители как да „насочват” гражданите към техните услуги, а те са длъжни да участват в тези обучения (чл. 120-121 ЗСУ); информация за техните услуги ще има по всички учреждения и те ще „насочват” потребителите (чл. 82 ЗСУ)
 • И правната помощ става социална услуга!:

– § 1 ЗСУт.7. „Застъпничество“ по чл. 15, т. 2 е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.”

– т.8. „Посредничество“ по чл. 15, т. 2 е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.”

– Ако дете поиска социална услуга, „доставчикът” „няма право да му откаже”; ако е под 14 г уведомява ДСП, ако е над 14 г. – с негово съгласие уведомява родителите… (чл. 87 ЗСУ)

 • Дори държавната политика се разработва и провежда с НПО (сякаш не знаем!)

– Чл. 23 ЗСУ: „Държавната политика в областта на социалните услуги се планира, разработва и провежда в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление, социалните партньори, доставчиците на социални услуги, юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, висши училища, професионални организации на специалисти, предоставящи социални услуги, международни организации и лицата, ползващи социални услуги.”

4. Търсена е една всеобхватност на закона (т.е. на възможностите за намеса на НПО-та):

 • за всички видове и възрасти: всички деца (чл.14(2) ЗСУ), родители, възрастни, хора с увреждания, под запрещение и т.н.
 • предоставят се „резидентни” (т.е. домове), в домашна среда, в специализирана среда, дори „мобилни услуги„информиране, консултиране и обучение” по ясли, градини, училища, болници, места за лишаване от свобода, места за „подкрепа на деца с противоправно поведение”, „центрове за лица, търсещи и/или получили международна закрила” (чл. 17 (5) ЗСУ, чл. 136 ЗСУ) и т.н.

(Има и още много за коментиране, напр. относно т.нар. „сини стаи”, мигрантите, лицата с увреждания, под запрещение, възрастни лица и т.н., както и за данъчните облекчения и т.н…)

Разбирате ли сега какво става? Тече последен етап от приватизацията на държавата, приватизацията на социалния сектор. Новите собственици прокарват закони, които ЗАДЪЛЖАВАТ всички- от пеленаче до пенсионер да ползват „социални услуги“ , които се заплащат от джоба на всеки данъкоплатец! Затваря се цикъла: откриване потребност- предлагане на решение- осигуряване на пазар на това решение-получаване на приходи от продажбата му- реализиране на печалба. Цялата държавна машина се стоварва върху нищо неподозиращите граждани за да няма мърдане и да се изпълни бизнес плана. Преживяхме тоталитаризма, когато на българското общество се налагаха идеологии. Вече сме в капитализма- когато се правят бизнес планове за сигурна печалба от всички аспекти на човешкия живот, когато напълно се затрива всичко нормално и човешко в него и личността се превръща в биологичен материал, предмет на „услуги“. Приватизира се социалния сектор от група НПО-та „доставчици на социални услуги“ и той се монополизира. Социалната тъкан на обществото се разрушава. Всички печелят – и чуждите фондации финансирали Стратегията и местните продажници, за които се осигурява гарантиран монопол и заплащане от държавата. Идеалният пример за социален инженеринг. Ще позволим ли тази приватизация? На нашето бъдеще като народ?

Източници:

ЗСУ: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914

ЗЗДетето: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134925825

Постановление 104 МС: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=137282&fbclid=IwAR2OEDwnfXI3vtqUnGowndV7TeXr3AqmgqeMI82rNbRuEo9lvaggY3-6-p8

ППЗЗДетето: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135469520

„Приложение № 1 Нар.
към чл. 10, ал. 1 и чл. 18, т. 2

СОЦИАЛЕН ДОКЛАД

за оценка на сигнал за дете в риск и за работа по случай

І. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЕТЕТО

Име на детето1 …………………………………………………………………………..

ЕГН: ……………………………………………………………………………………………..

Лична карта № (за деца, навършили 14-годишна възраст):

Дата и място на издаване:

Майчин език (български; турски; ромски – диалект; друг):

Религия (православие; ислям; католицизъм; друга; няма):

Детето е вписано в регистъра за ……………………………………………

Дата на изготвяне на социалния доклад:

Дата на регистриране на сигнала/заявление в ОЗД:

Информация, получена от: …………………………………………………….

Име и служебен телефон на водещия случая социален работник:

1Данни по акт за раждане или лична карта (за деца, навършили 14 години)

ІІ. ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕТО

1. Основни потребности:

В този раздел се описва задоволяването на нуждите на детето, свързани с хранене, дневен режим, лични дрехи според пола и сезона, осигурен кът на детето и място за спане.

2. Здравеопазване:

2.1. Личен лекар на детето;

2.2. Наличие на заболяване/увреждане (съгласно представени медицински документи), като в контекста на заболяването/увреждането се описват:

• Физическо състояние;

• Психоемоционално състояние;

• Психическо състояние;

2.3. Информация за осигуряване на здравна профилактика (ваксини, прегледи);

2.4. Рискове за здравето на детето.

3. Образование:

3.1. Учебно/детско заведение, което посещава детето;

3.2. Посещава ли редовно училище/детско заведение;

3.3. Осигурени ли са необходимите учебници и учебни помагала;

3.4. Специфични образователни потребности на детето;

3.5. Мотивация на детето да посещава училище;

3.6. Проблеми в училище; подкрепяща среда за справяне с училищни проблеми.

4. Емоционално и поведенческо развитие:

4.1. Значими възрастни за детето и отношения на привързаност;

4.2. Нагласи на детето, готовност за споделяне със значими възрастни;

4.3. Отношение към правилата, наказанията, наличие на поведенчески и емоционални затруднения;

4.4. Комуникативност, връзки с връстници;

4.5. Свободно време и отдих.

5. Идентичност:

5.1. Описание на принадлежност към съответна полова, семейна, родова, етническа, групова, религиозна общност.

6. Семейни и социални отношения:

6.1. Познаване на роднините и връзки с тях, отношения със съжителстващи лица;

6.2. Празници в семейството, грижа за уязвимите вкъщи, роля в семейството, отношение към ценности, представи за добро и лошо;

6.3. Защита на икономическите интереси на детето (ако е собственик и наследник);

6.4. Синдром на родителско отчуждаване.

III. ФАКТОРИ НА СРЕДАТА И СЕМЕЙСТВОТО

1. История и взаимоотношения в семейството:

Предистория на семейната връзка и възникване на семейството, членове – брой (поименно), брачни, небрачни, от различни бракове, съжителстващи – история, конфликти, вземане на решения, отстояване на мнения, взаимна грижа, отговорност и привързаност; отношения между поколенията; индикации за насилие в семейството.

Информация за родителите

Име на майката:

ЕГН:

Омъжена ли е за бащата: да/не

Адрес на майката:

Постоянен адрес:

Настоящ или последен известен адрес:

Име на бащата:

ЕГН:

Адрес (постоянен и настоящ) на бащата :

Братя и сестри на детето – имена и ЕГН:

Други близки, които са от значение за случая

2. Роднински кръг – взаимоотношения, причини за липсата им, изолираност от роднински кръг, отношение на роднините към семейството и неговите проблеми.

3. Жилище – собственост, разположение, разходи, възможност за издръжка на семейството, разпределение на помещенията, грижа за вида му, оборудване, удобство и комфорт за детето, хигиена, съжителстване, съсобственост, възможност за други решения с оглед проблемите на детето.

4. Работа и доходи – образователна степен на родителите, място на работа и длъжност, работно време – продължителност, с договор или без договор, отдалеченост на местоработата от дома, удовлетвореност; регистрация в бюрото по труда; работа на няколко места и влияние на взаимоотношенията вкъщи.

5. Здравословно състояние на членовете на семейството, увреждане (съгласно представени медицински документи), злоупотреба с алкохол, цигари, наркотици и други (посочва се източникът на информацията) и отражението им върху развитието на семейството и децата.

6. Социална интеграция на семейството – участие в живота на общността; социален и приятелски кръг.

ІV. ПОТЕНЦИАЛ НА РОДИТЕЛИТЕ

1. Основни грижи

Осъзнаване на ролята на родителите за задоволяване на потребностите на детето и отговорността за това, обезпечаване на подслон, храна, облекло, избор на общопрактикуващ лекар, учебници, транспорт.

2. Осигуряване на сигурност за детето

Осигуряване на адекватна закрила на детето от вредни фактори и опасности.

2.1. Осигуряване на безопасна среда в жилището – електричество, газ, остри предмети, домакински химикали, затворени шкафове, решетки на леглото и др.;

2.2. Надзор от страна на възрастен, придружаване до ……….. (детска градина, училище, лечебно заведение и др.);

2.3. Описание на предоставяната грижа за детето – недопустимост на насилие и неглижиране, здравна култура и профилактика в домашна обстановка – употреба на алкохол, цигари, наркотици и др.

3. Емоционална близост

3.1. Емоционална топлота – изразяване на загриженост и чувства – радост, привързаност, удоволствие, осигуряване на емоционален комфорт, съвместни дейности и родителски отговорности, какво обичат да правят заедно, празници, свободно време, настроения, други.

4. Стимулиране

Подпомагане и насърчаване обучението на детето и интелектуалното му развитие чрез поощряване, когнитивно стимулиране и създаване на социални възможности за изява.

4.1. Стимулиране на когнитивното развитие и потенциал на детето;

4.2. Насърчаване и участие в игрите на детето;

4.3. Осигуряване на възможности за образование; стимулиране на детето за участие в образователния процес;

4.4. Оказване помощ на детето да се справя с трудностите.

5. Стабилност на семейната и социалната среда

Възможност на родителите да осигурят подкрепяща семейна среда, за да може детето да изгради и поддържа отношения на привързаност, които да го подпомогнат в създаването на бъдещи отношения и трайни емоционални връзки.

5.1. Подкрепяща среда за детето – роднини и/или близки, които могат да окажат съдействие и подкрепа при отглеждане и възпитание на детето;

5.2. Социални услуги в общността, подходящи за детето и неговото семейство;

5.3. Приятелски кръг, оказващ положително влияние и подпомагащ емоционалното развитие на детето;

5.4. Силни и слаби страни на родителите по отношение на техния потенциал за родителство.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДКРЕПА И/ИЛИ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА

В синтезиран вид се описват нуждите на детето и мерките, които следва да се предприемат с цел осигуряване правата на детето.

Например:

1. Насочване към подходящи социални услуги в общността.

2. Консултиране и информиране на детето в съответствие със степента на неговото развитие.

3. Насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на свободното му време.

4. Консултиране на родителите или лицата, на които е възложено изпълнението на родителски функции, по въпроси на социалното подпомагане и социалните услуги.

5. Осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.

6. Повишаване на родителския потенциал, умения за справяне с конфликти и кризи в отношенията.

7. Превенция на изоставянето – наличие или липса на констатирани рискове от изоставяне и мотивирано предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за предприемане на мерки за предотвратяване на изоставянето.

8. Реинтеграция:

8.1. Наличие или не на предпоставки за стартиране на работа по реинтеграция;

8.2. Предложение за връщане на детето в семейството, продължаване на мерките за реинтеграция или за прекратяване на мерките за реинтеграция.

9. Услуги за задоволяване на потребностите на деца с увреждания.

10. Осигуряване на съдействие за подобряване на социално-битовите условия – отпускане на месечна или еднократна помощ, насочване към структури на общинската администрация, други.

11. Предприемане на мярка за закрила чрез настаняване извън семейството.

12. Не са установени рискове за детето по сигнала/отпадане на риска.

Настоящият социален доклад е изготвен във връзка (със сигнал за нарушени права на дете, с предприемане на мярка за закрила, с работа по превенция на изоставянето, с работа по реинтеграция).

Изготвил:

Социален работник от отдел „Закрила на детето“

………………………. 20………….. г.                                                                              (………………………………………………………………………)

(дата, месец, година)                                                                                               (име, фамилия, подпис)

Съгласувал:

Началник на отдел „Закрила на детето“

………………………. 20………….. г.                                                                              (………………………………………………………………………)

(дата, месец, година)                                                                                               (име, фамилия, подпис)