На всички ни е известно, че работата по стратегията е  спряна. Въпреки това, без да се дава гласност и без това да достигне до широката общественост, Народното събрание е гласувало и приело нов Закон за социалните услуги, с който са изменени редица закони, в това число Закона за закрила на Детето и Семейния кодекс, така че мерките, целите и принципите, заложени в уж неприетата, спряна, а и както бе казано от министър-председателя несъществуваща стратегия, са превърнати в действащ и подлежащ на изпълнение закон.

Изменения в законодателството ни, с които се „легализират“ целите и мерките на стратегията.

1. В ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г. е обнародван изцяло нов, несъществуващ до момента Закон за социалните услуги, който влиза в сила от 01.01.2020 г.

С него са изменени редица други закони:

– Семейния кодекс;

– Закона за социално подпомагане;

-Закона за закрила на Детето;

– Закона за защита от домашно насилие;

– Закона за здравето;

– Закона за лечебните заведения;

– Закона за здравното осигуряване;

– Закона за училищното и предучилищно образование;

– Закона за семейните помощи за Деца;

– и още 19 други закона.